Tượng Tôn Giáo được khắc trên nề đá tự nhiên tại cơ sở Huỳnh Trung.